Zwrot kosztów

Promocją objęci są klienci, którzy polecą usługi świadczone przez Studio Whizz.pl zgodnie z zasadami regulaminu i trwa od 1 stycznia 2015 r. do odwołania.

  1. Promocją objęci są klienci, którzy polecą usługi świadczone przez Studio Whizz.pl zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
  2. Klient Polecony to podmiot, który skorzystał z oferty Studio Whizz.pl w wyniku bezpośredniego działania klienta Studia Whizz.pl, wskazując identyfikator Uczestnika polecającego usługi Studio Whizz.pl
  3. Uczestnik otrzymuje zwrot kosztów wykonania usługi za wskazane przez Studio Whizz.pl usługi, zakupione i opłacone przez Klientów Poleconych w kwocie nie mniejszej niż ustalonej indywidualnie przez Studio Whizz.pl.
  4. Studio Whizz.pl ma prawo do zakończenia promocji w dowolnym momencie,jednocześnie informując o tym fakcie Uczestników na 14 dni przed jej zakończeniem.
  5. Studio Whizz.pl ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie Partnerskim w przypadku, gdy zaistnieje przesłanka wskazująca na działania Uczestnika sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa lub dobrymi obyczajami.
  6. Studio Whizz.pl ma prawo do zmiany Regulaminu promocji. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Studio Whizz.pl. W przypadku zmiany Regulaminu promocji, Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec stosowania regulaminu w nowym brzmieniu w stosunku do Uczestnika. Sprzeciw powinien być złożony w formie pisemnej w terminie 14 dni od chwili opublikowania nowej wersji regulaminu.