Pendrive gratis!

Oferta promocyjna wiąże Uczestników, którzy w okresie obowiązywania oferty dokonają zakupu usługi utworzenia strony lub sklepu i trwa od 1 stycznia 2017 r. do odwołania.

  1. Zakup usług w ramach oferty promocyjnej jest równoznaczny z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Oferta promocyjna wiąże Uczestników, którzy w okresie obowiązywania oferty dokonają zakupu usług, których dotyczy oferta i które zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.
  3. Oferta promocyjna trwa od 1 stycznia 2017 r. do odwołania.
  4. W przypadku wprowadzenia nowej oferty promocyjnej w takim samym lub podobnym zakresie, dotychczasowa oferta promocyjna przestaje wiązać Organizatora (Studio Whizz.pl), chyba że ten postanowi inaczej.
  5. Oferta promocyjna skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, które dokonają w okresie trwania oferty promocyjnej zakupu co najmniej usługi i dokonają terminowej płatności za zamówioną usługę.
  6. Promocja dotyczy wyłącznie zakupu usługi z pakietu podstawowego (prócz pakietu START; nie wyklucza możliwości skorzystania dodatkowo z pakietu dodatkowego), które nie biorą udziału w innych promocjach.
  7. Z promocji można skorzystać po podaniu kodu promocyjnego (podanego na stronie www lub ulotkach).
  8. Studio Whizz.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich mające lub mogące mieć wpływ na wykonanie warunków oferty, nadto nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej, awarii telekomunikacyjnych, energetycznych lub innych zdarzeń pozostających poza kontrolą Organizatora (Studio Whizz.pl).